مشخصات شرکت

 

ارائه‌دهنده‌ی خدمات:
Henkel AG & Co. KGaA

به نمایندگی از شریک معتمد:
مدیریت شرکت هنکل  AG، به نمایندگی از

هیئت‌مدیره:
Hans Van Bylen (رئیس هیئت مدیره ), Jan-Dirk Auris, Carsten Knobel, Bruno Piacenza, Kathrin Menges
ریاست هیئت‌مدیره‌ی نظارت: دکتر Simone Bagel-Trah

دفتر ثبت‌شده:
Henkelstrasse ۶۷
۴۰۵۸۹ Düsseldorf, Germany

نشانی پستی:
۴۰۱۹۱ Düsseldorf, Germany
تلفن: ۰۰۴۹-۲۱۱-۷۹۷-۰

ثبت تجاری:
Registergericht Düsseldorf: HRB ۴۷۲۴

شماره شناسایی مالیات بر ارزش افزوده:
DE ۱۱ ۹۴ ۲۹ ۳۰۱

نشانی پست الکترونیکی:
corporate.communications@henkel.com